home

otwórz z nami klub

poprawy wyników Twojego klubu

szkolenia dla ciebie

twój coaching

biznes plany

o nas

portfolio

aktualności

galeria

kontakt

biznes plany | Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna

“Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu”

PO CO POTRZEBUJE ANALIZY EKONOMICZNEJ?

 • Każda działalność gospodarcza jest obarczona ryzykiem gospodarczym. Każda inwestycja tworzona jest celem osiągania zysku a każde podjęcie decyzji wymaga danych, będących wynikiem wcześniej przeprowadzonej analizy. W dzisiejszym otoczeniu businessowym podejmowanie działań gospodarczych bez uprzednio przeprowadzonej analizy ekonomicznej to spacer nad przepaścią po cienkiej linie.

 

 • Analiza ekonomiczna – jest to metoda obserwacji procesów gospodarczych, badająca relacje zachodzące pomiędzy elementami tych procesów i ułatwiająca podejmowanie decyzji.  Analiza ekonomiczna, a w niej zawarta analiza finansowa nabrała szczególnego znaczenia gdyż w warunkach zmienności otoczenia, rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji, dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, wymaga szybkich i rzetelnych informacji, co jest niewątpliwie procesem wymagającym i długotrwałym.

 

 • Analiza finansowa to część analizy ekonomicznej, która zajmuje się oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Przedstawia stan majątkowo - kapitałowy, wynik finansowy i ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

 

CO ANALIZUJEMY?

Przedmiotem analizy finansowej jest:

 • efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie,
 • przychody,
 • koszty,
 • wynik finansowy,
 • rentowność i płynność finansowa

 

CO ZAWIERA ANALIZA?

Zakres przeprowadzanej przez nas analizy finansowej to:

 • analiza przedmiotowa (przychody, koszty, wynik finansowy, efektywność, płynność);
 • analiza podmiotowa (przedsiębiorstwo jako całość, samodzielne jednostki wewnątrz przedsiębiorstwa);
 • analiza czasowa (przeszła działalność, bieżąca i przyszła);
 • analiza przestrzenna (rozwiązania systemowe, uwarunkowania rynkowe, konkurenci, pozycja przedsiębiorstwa na rynku).

 

2 ETAPY

1. Na etapie inwestycji

 • otoczenie przedsiębiorstwa, rynkowe zachowania kluczowych konkurentów, zachowań klientów
 • tworzenie business planów w oparciu o posiadane możliwości inwestycyjne, zwrot kapitału, poziom kosztów i przewidywane zyski

2. Na etapie bieżącego zarządzania

 • sytuacja finansowa podmiotu gospodarczego;
 • wolumen, dynamika i opłacalność sprzedaży;
 • koszty ( w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym );
 • rachunek zysków i strat;
 • zależność pomiędzy sprzedażą, kosztami i zyskiem;
 • próg rentowności, w tym rentowność sprzedaży, majątku i kapitału własnego.

 

ZAPYTAJ O SWÓJ BIZNES PLAN

copyright © 2014 FITNESS-CONSULTING | designed by ILIKEGRAPHICS.PL
powered by Parsival.net